in

जाताना एकदा तरी नजर वळवूनजा,

जाताना एकदा तरी नजर
वळवूनजा,
इतरांना नाही निदान मला कळवून जा,
मन हि अशीच जुळत नसतात,
हि मनाची कळी एकदा फुलवून जा,
प्रेम केलय काही नाटक नाही,
सगळे हिशेब प्रेमाचे एकदा जुळवून जा,

माझी ओळख माझ्या नावात नाही, ती माझ्या स्वभावात आहे.

Kriti Sanon

तुझ्या सुंदर आठवणीत अश्रुंचाही विसर पडतो.