in

जेव्हा कोणी तरी कोणाच्या नशिबात असते..

आपण कदाचीत गुलाब असतो
तर बर झाल असत क्षणिक का
होई ना..

काट्यात सुद्दा सुरक्षीत
राहाता आल असत..

कोणी कोना पासून दूर नसते..

कोणी कोणाच्या जवळ नसते,

प्रेम

तर स्वताहून जवळ येत असते,

जेव्हा कोणी तरी
कोणाच्या नशिबात असते..

प्रेम होत नाही ते व्हाव लागत, प्रेम असतं नाही ते असाव लागतं,

प्रेम हा असा शब्द आहे की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर