in

तुझ्या सुंदर आठवणीत अश्रुंचाही विसर पडतो.

तुझ्या सुंदर आठवणीत
अश्रुंचाही विसर पडतो.
आठवणीतुन परतताना हा
अश्रुच मग साथ देतो.
दिवस ही पुरत नाही तुझी
आठवण काढायला,
तुला ही जमत का गं माझ्या
आठवणीत रमायला…

जाताना एकदा तरी नजर वळवूनजा,

कधीतरी मी मरेन, आणि तुला सोडुन जाईल… पण..??