in

प्रेम आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!

प्रेम आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!
जिव जडला आहे तुझ्यावर कसे तुला मी सांगू!
प्रेमाच्या त्या स्वर्गात साथ मला तू देशील का?
जिव अडकला आहे तुझ्यात
त्या जीवाला तू सांभाळशील का?

प्रेमाची व्याख्या मी कशी शब्दांत सांगू?

माझी ओळख माझ्या नावात नाही,