in

माझी ओळख माझ्या नावात नाही, ती माझ्या स्वभावात आहे.

माझी ओळख माझ्या नावात नाही,
ती माझ्या स्वभावात आहे.
मला दु:ख देण्याची नाही तर
सर्वांना हसत ठेवायची जिद्द आहे,
तुमच्या माझ्या नात्याला गरज नाही पैशाची
फक्त ओढ आहे ती आपल्या सर्वाच्या प्रेमाची……!!

प्रेम फक्त नाद आहे , अनुभवला तर साद आहे ,

जाताना एकदा तरी नजर वळवूनजा,