नवरा – अग मला सकाळी लवकर उठव अणि एका हाकेत नाही उठलो तर हालवुन उठव

नवरा – अग मला सकाळी लवकर उठव अणि एका हाकेत नाही उठलो तर हालवुन उठव
.
.
तेच काम आहे मला दुसर काय
सकाळी पण हलवुन उठवायच अणि रात्री पण हलवुनच … 😛