जेव्हा कोणी तरी कोणाच्या नशिबात असते..

आपण कदाचीत गुलाब असतो
तर बर झाल असत क्षणिक का
होई ना..

काट्यात सुद्दा सुरक्षीत
राहाता आल असत..

कोणी कोना पासून दूर नसते..

कोणी कोणाच्या जवळ नसते,

प्रेम

तर स्वताहून जवळ येत असते,

जेव्हा कोणी तरी
कोणाच्या नशिबात असते..