in

pav sher rava pav sher khava

ukhane-marathi
ukhane marathi
ukhane-marathi

god madhur aavaj kari

ukhane-marathi

turicha dalila jirya chi fodani