in

Shikshak: Mulanno Gandhi Jayanti var nibandha liha paahu.

Shikshak: Mulanno Gandhi Jayanti
var nibandha liha paahu.
Gotu: Sir,
Gandhijin var tar nibandha lihu shakto,
pan hya Jayanti madam kon?

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा..

Sonu:Kombda ani kombadi madhle antar kase sangaal?