in

Sonu:Kombda ani kombadi madhle antar kase sangaal?

Sonu:Kombda ani kombadi
madhle antar kase sangaal?
.
Monu: Soppe aahe, dagad maara!
Palala tar kombada ani palali tar kombadi

Teesre Maha-Yuddha

Shikshak: Teesre mahayuddha
zaale tar kaye hoil?

Shikshak: Mulanno Gandhi Jayanti var nibandha liha paahu.

नवरा – अग मला सकाळी लवकर उठव अणि एका हाकेत नाही उठलो तर हालवुन उठव